Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" sp. z o.o. w Rypinie w dniu 04.02.2010 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Fudnuszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie projektu pod nazwą "Kompleksowe uregulowanie gosdpoarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina". Projekt jest współfinansowany ze środków Fudnuszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastkturya i Środowisko na lata 2007 - 2013 w ramach działania 1.1 : gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I: Gosodarka wodno-ściekowa. Umowa o dofinasnowanie nr POIS.01.01.00-00-199/09-00 podpisana została przez Panią Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Emilię Kawka-Patek oraz Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMES" sp. z o.o. w Rypinie Krzysztofa Czajkowskiego w obecności wicemarszałka województwa Michała Korolko i Burmistrza Miasta Rypina Marka Błaszkiewicza oraz innych zaproszonych gości.
Realizacja projektu pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 2912 osób. Liczba podmiotów gospodarczych i użytecznosci publicznej, które powinny zostać podłaczone do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wyniesie 41.
Wartość projektu wynosi: 34.281.807,64 PLN; natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 16.577.953,60 PLN.
Termin zakończenia inwestycji - 31.01.2014 r.
Roboty budowlane zawierają się w czterech kontraktach:

Kontrakt 1: Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, deszczowej i wodociągu - zachodnia część ulicy Warszawskiej. Zadanie zostało zrealizowane w III i IV kw. 2009 r.. Kontrakt opiewał na kwotę ok. 2,5 mln PLN brutto.

Kontrakt 2
: Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej. Kontrakt realizowany od 16 listopada 2010 r. do 30 listopada 2013 r. Opiewa on na kwotę ok 10,5 mln PLN brutto. W skład kontraktu wchodzi 14 zadań obejmujących roboty budowlane na następujących ulichac: Cholewińskiego, Koszarowa, Bukowa, Nowa, 11-go Listopada, Zielona, 3-go Maja,Malanowskiego, Kwiatowa, Bohaterów Czerwca 1956, Cicha, Dłutka, Łączna, Zacisze, Osiedle Sportowe, Podmiejska, Pogodna, Miła, Podgórna, Spokojna, Warszawska, Lisiny, Piłsudkeigo, Kępa, Sikorksiego, PCK. Prace zostały zakończone decyzją o zakończeniu robót budowlanych z dnia 17 stycznia 2014 r.

Kontrkat 3: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, Kontrakt realizowany od 14 lipca 2012 r. do 30 września 2013 r. Opiewa on na kwotę ok. 10,7 mln PLN brutto. Przekazana do użytkowania decyzją z dnia 02 stycznia 2014 r. .

Kontrakt 4: Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Wodnej i Bielawki. Kontrakt realizowany od 16 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. Opiewa on na kwotę ok. 5,6 mln PLN brutto. Modernizacja SUW BIELAWKI została zakończona i przekazana do użytkowania decyzją z dnia 04 kwietnia 2013 r. a modernizacja SUW WODNA decyzją z dnia 09 sierpnia 2013 r.
Planowane do osiągniecia wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Ilość
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
km
15,42
Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
km
5,58
Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu
km
3,50
Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu
km
0,33
Liczba rozbudowanych/modernizowanych oczyszczalni ścieków
szt.
1
Liczba rozbudowanych/zmodernizowanych ujęć wody (SUW)
szt.
2
Celem generalnym przedsięwzięcia "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" jest dostosowanie systemu wodociągowo - kanalizacyjnego w Rypinie do wymogów prawa polskiego i unijnego, a także wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów naturalnych - głównie wodnych. Zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego niewątpliwie przyczyni się także do podniesienia standardu i komfortu życia mieszkańców miasta Rypina zamieszkałych na obszarze realizacji projektu. Wywożenie ścieków we własnym zakresie jest bardzo uciążliwe i wymaga sporych nakładów finansowych. Zrealizowanie planowanego projektu pozowoli zmniejszyć koszty utrzymania i odciąży ich od konieczności kontoli poziomu wypełnienia osadników i wywozu ich zawartości. Projekt będzie miał decydujący wpływ na wzrost atrakcyjności tego obszaru do celów mieszkalnictwa, co w zancznym stopniu może wpłynąć  różnie na zahamowanie tendecnji migracyjnych.
Untitled Document
Zakres zadania 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Siec kanalizacji sanitarnej z przyłaczami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Cholewińskiego i Koszarowej
Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłaczami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej, Nowej, 11 Listopada, Zielona, 3 Maja
Sieć kanalizacji sanitanrej z przyłączami or Kanalizacji deszczowej w ul. Nowej, Malanowskiego, 3 Maja, Kwiatowej (dopływ do ul. Mławskije)
Kanalizacja sanitarna w ul. Bohateró Czerwca 1956 r.
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Cichej
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Dłutka
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Łącznej i Zacisze
Kanalizacja sanitarna wraz z wodociągiem w ul. Osiedle Sportowe oraz budowa kanalizacji sanitanrej i deszcozwej w ul. Podmiejskiej
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Pogodnej, Miłej i Podgórnej
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w końcowej części ul. Spokojna wraz z siecią wodociągową
Kanalizacja sanitarna wraz z wodociągiem we wschodniej części ul. Warszawsiej i ul. Lisiny
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Piłsudskiego wraz z rowem do rzeki Rypienicy
Sieć kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego i ul. Kępa w Rypinie
Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. PCK
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Stacje uzdatniania wody
Promocja projektu
Koszty JRP
2012 r.

ZP/WR/2/2012 - Roboty dodatkowe - Oczyszczalnia ścieków - Kontrakt III w ramach projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina"

ZP/WR/1/2012 - Roboty dodatkowe - SUW Bielawki; Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wodnej i Bielawki - Kontrakt IV w ramach projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina"

2011 r.

ZP/PN/4/2011 - Nadzór inwestorski nad Kontraktem IV: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wodnej i Bielawki w ramach projektu Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina

ZP/WR/1/2011 - Roboty dodatkowe I dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej Kontrakt II w ramach projektu Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina

ZP/PN/3/2011 - Modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wodnej i Bielawki - Kontrakt IV w ramach projektu Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina

ZP/PN/4/2010-1/2011 -  Zamówienie uzupełniające dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej Kontrakt II w ramach projektu Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina

ZP/PN/2/2011 - Nadzór inwestorski nad Kontraktem III: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach projektu Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina

ZP/PN/1/2011 - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków - Kontrakt III w ramach projektu Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina

ZP/PN/9/2010 - Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina

2010 r.


ZP/PN/6/2010 - Promocja Projektu pn.: Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina

ZP/PN/4/2010 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Kontrakt II w ramach projektu Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina

ZP/PN/5/2010 - Nadzór inwestorski nad Kontraktem II: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Rypina"

ZO/PN/1/2010 - Komputery dla Jednostki Realizującej Projekt

Meble dla pomieszczenia JRP
Kontrakt 2
Kontrakt 4
Kontrakt 3
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, opowiedzialnej za przygotowanie, organizację i  monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno - organizacyjnej.
W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

W związku z realizacją Projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Rypina", Zarząd Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Komunalne "KOMES" Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie w dniu 14.12.2009 r. powołał Zarządzeniem  Wewnętrznym Nr Z/53/2009 Jednostkę Realizującą Projekt (JRP), a w dniu 13.05.2010 r. Uchwałą Zarządu Nr 3/2010 Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer), odpowiedzialnego za prawidłową realizacje Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności. MAO i JRP będą odpowiedzialni za bezpośredni nadzór i monitorowanie Przedsięwzięcia zgodnie z właściwymi procedurami. Obecnie zespół JRP liczy 4 osoby o specjalności technicznej, finansowej oraz organizacyjnej. Podstawowym zadaniem zespołu jest wdrożenie, prawidłowa realizacja i rozliczenie Projektu, we współpracy z wszystkimi działami Przedsiębiorstwa. Pracą kieruje Kierownik Działu Jednostka Realizująca Projekt.

LP.
Nazwisko i Imię
Stanowisko
Adres e-mail
1.
Janiszewski Roman
Kierownik
2.
Kosiński Tomasz
Inżynier Koordynator
3.
Dombrowski Alfred Marek
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych oraz Promocji
Projektów i PR
4.
Grudzińska Malwina
Stanowisko do spraw ewidencji nakładów
inwestycyjnych i rozliczeń oraz płatności monitoringu i
sprawozdawczości
5.
Liszewska Alicja
MAO
6.
Kopyciński Artur
Z-ca MAO
SCHEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI W JRP
Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Miasta Rypina
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Linki do stron dot. Funduszy
Europejskich
KONTAKT
Przedsiębiorstwo Komunalne
"KOMES" sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 4
87-500 Rypin
tel.  54-280-24-61
fax. 54-280-27-55
Dział JRP wew. 16